Actualitat Nubulus

Què és el Pla de Màrqueting? Fases i accions per desenvolupar-lo.

30/03/2021

Actualment, tots els negocis, independentment de la seva grandària, haurien de desenvolupar un pla de màrqueting per tal d’aconseguir els seus propòsits amb èxit. Un pla de màrqueting ajuda a l’empresa a no fer passos sense un rumb establert i sense uns objectius clars, serà una guia que ens servirà de referència a l’hora de planificar totes les accions i estratègies. 

Què és el pla de màrqueting? 

Un pla de màrqueting és un document en format de text que conté els estudis de mercat elaborats per l’empresa, els objectius de màrqueting a aconseguir, les accions a implementar per aconseguir-los, el responsable de cadascuna d’elles, el termini i el temps en que es portarà a terme cadascuna de les accions plantejades i l’assignació de recursos necessària per a executar-lo. Per tant, marca què s’ha de fer, qui ha de fer-ho, quan fer-ho i amb quins recursos. 

Com pots veure, és una guia que orienta a l’empresa per determinar els passos a seguir en cada moment. A partir d’una investigació determinada, l’empresa sabrà quina és la millor manera d’atreure els seus clients i amb quins KPI mesurar-ho. 

Quines fases té un pla de màrqueting? 

Un pla de màrqueting consta de 5 fases: 

 1. Diagnòstic. La primera fase serveix per saber on estem i definir la situació de l’empresa.  
 2. Objectius. En la segona fase es definirà on anem, quina és la meta de l’empresa. 
 3. Estratègia. En la tercera fase es fixarà com s'arribarà als objectius de l’empresa, com s’assolirà la meta. 
 4. Tàctica. Es marcaran les accions que s’han de fer, es definirà el full de ruta. 
 5. Control. Servirà per veure si l’empresa està en el camí adequat, si està en el camí de ruta marcat prèviament. 

Quines accions s’han de realitzar en cada fase? 

 1. En la fase de DIAGNÒSTIC s’haurà de realitzar: 

  • Una anàlisi de la situació externa de l’empresa. Per una banda, s’analitzarà el macroentorn. Tenint en compte per tant, l’entorn demogràfic, l’entorn econòmic, el sociocultural, el mediambiental, el tecnològic, i el polític i legal. D’altra banda, s’analitzarà el microentorn, examinant el sector, el mercat, els consumidors, els proveïdors, els intermediaris i la competència. 
  • Una anàlisi interna on s'estudiaran els recursos financers, els recursos organitzatius, els tecnològics i els equipaments, els recursos humans i els avantatges competitius. 
  • Una anàlisi DAFO. Per determinar les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de l’empresa
  • Una matriu de posició competitiva, que es constitueix mitjançant l’atractiu del mercat al qual es dirigeix l’empresa i la posició en la qual es troba aquesta enfront de la competència.  
   En l’atractiu de mercat es tindran en compte elements com la dimensió, la taxa de  creixement, el potencial de diferenciació, el poder de negociació amb clients, les  barreres d’entrada i de sortida, la inversió necessària, l’existència d’economies d’escala, etc.  
   En la posició competitiva de l’empresa contemplarem elements com les quotes de  mercat, la gamma de producte, el compliment de necessitats dels clients, la  flexibilitat en els costos, les capacitats pròpies, etc. 
 2. En la fase d’OBJECTIUS es definiran els objectius principals i els secundaris del pla de màrqueting, primer es marcaran els objectius estratègics i després els objectius de màrqueting. Se’n poden marcar tant de quantitatius (per exemple, increments de quota, de facturació, de cartera de client...) com de qualitatius (per exemple, millorar la notorietat de marca, la percepció del producte...) però serà necessari que tots ells siguin concrets subjectes a hipòtesi.
 3. En la fase d’ESTRATÈGIA es marcarà l’estratègia a seguir per assolir els objectius. En aquesta fase es durà a terme la segmentació del públic objectiu realitzant un buyer persona, i es definirà l’estratègia del posicionament i l’estratègia de fidelització del producte a seguir. En la tercera fase també es fixarà el màrqueting mix que consta de la política de producte, la política de preus, la política de distribució, la política de comunicació
 4. En la fase de TÀCTICA s’establirà un pla d’acció per desenvolupar l’estratègia, on es reflectiran quines accions es faran, qui les farà, quan es faran i quant ens costaran. S’elaborarà un pla de contingència i una anàlisi d’escenaris
 5. En la fase de CONTROL es mesurarà si les accions realitzades ajuden a assolir els objectius, es mesuraran els diferents KPIs escollits (Key Performance Indicators). Per tal d’escollir els indicadors, s’ha de tenir en compte que aquestes mètriques de seguiment de les accions han de ser senzilles (fàcils de calcular i interpretar), útils (que responguin als objectius del negoci), oportunes (mostren la informació a temps per prendre decisions immediates), entenedoresprecises (han de representar una solució), justes (millor poques i útils que moltes que no aporten informació rellevant) i objectives (una mètrica no pot ser interpretable o subjectiva). 

Empreses que han confiat en nosaltres.

 

SERVEIS

Disseny Web

SERVEIS

18/2/2019 0:00:00

És especialment necessari per a la teva empresa tenir una pàgina web on poder dirigir als usuaris d'internet per tal que puguin conèixer-la, els seus productes o serveis, o bé el teu local. Des de Nubulus, posem al teu abans la tecnologia, l'experiència i la qualitat perquè el lloc web del teu negoci sigui visible, transmeti la teva proposta de valor i converteixi visitants en clients.

Disseny Web
És especialment necessari per a la teva empresa tenir una pàgina web on poder dirigir als usuaris d'internet per tal que puguin conèixer-la, els seus productes o serveis, o bé el teu local. Des de Nubulus, posem al teu abans la tecnologia, l'experiència i la qualitat perquè el lloc web del teu negoci sigui visible, transmeti la teva proposta de valor i converteixi visitants en clients.
Disseny Web

Comerç electrònic

SERVEIS

3/3/2021 0:00:00

Cada vegada són més les empreses que opten per obrir una eCommerce, i és que et brinda gran quantitat d’avantatges enfront de la botiga física. A Nubulus, estudiem el teu negoci i els seus objectius per desenvolupar un eCommerce que s’adapti a les teves necessitats. T’acompanyem i assessorem alhora que desenvolupem el teu comerç electrònic per assegurar-ne l’èxit.

Comerç electrònic
Cada vegada són més les empreses que opten per obrir una eCommerce, i és que et brinda gran quantitat d’avantatges enfront de la botiga física. A Nubulus, estudiem el teu negoci i els seus objectius per desenvolupar un eCommerce que s’adapti a les teves necessitats. T’acompanyem i assessorem alhora que desenvolupem el teu comerç electrònic per assegurar-ne l’èxit.
Comerç electrònic

SEO Local

SERVEIS

18/2/2019 0:00:00

És essencial que els usuaris puguin trobar el teu negoci en els cercadors en qualsevol moment. Des de Nubulus, optimitzant la teva presència digital, t’ajudem a que els usuaris que facin una cerca a través d’internet en una ubicació geogràfica determinada, trobin el teu punt de venda físic i per tant, es converteixin en clients potencials.

SEO Local
És essencial que els usuaris puguin trobar el teu negoci en els cercadors en qualsevol moment. Des de Nubulus, optimitzant la teva presència digital, t’ajudem a que els usuaris que facin una cerca a través d’internet en una ubicació geogràfica determinada, trobin el teu punt de venda físic i per tant, es converteixin en clients potencials.
SEO Local

Modelatge 3D

SERVEIS

1/8/2023 0:00:00

Modelatge 3D

Modelatge 3D
Modelatge 3D
Modelatge 3D